ในปี 2021 ทางศูนย์ ได้พัฒนา หลักสูตร การเรียน พฤติกรรมเพลิงไหม้ ในอาคาร ให้มีความเข้มข้น มากขึ้น จากเดิม เราใช้เวลา 1 วัน ปี 2021 เราจะใช้เวลา อย่างน้อย 2 วันเป็นอย่างน้อย เพื่อ ศึกษาพฤติกรรม ที่สลับซับซ้อนของเพลิงไหม้ พื้นฐานที่ดี จะสามารถนำไปประเมิน สถานการณ์ให้ปลอดภัย แก่ทีมงาน Reading The Fire , Smoke Reading ,BE-SAHF etc. จากภาคทฤษฎี สู่การทดลองขนาดเล็ก ด้วยเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์​ เพื่อการศึกษา และเมื่อพร้อม ผู้เรียนรู้จะได้รับการฝึก ใน ตู้ฝึกสังเกตพฤติกรรม ขนาดใหญ่ ที่ถูกพัฒนา จากองค์ความรู้ ของนักดับเพลิงประเทศสวีเดน

การเรียนรู้จะให้ผู้เรียนรู้ สามารุสร้างความสัมพันธ์ของพฤติกรรม เพลิงไหม้ ได้อย่างสอดคล้องกัน นำไปสู่การประเมินที่ดี ใน ขณะปฏิบัติการดับเพลิง

ผู้เรียนรู้จะได้รู้จัก กับ FlashOver , BackDraft และ Fire Gas Ignition (FGI) อะไรคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร ความแตกต่างของพฤติกรรมต่างๆ

พื้นฐาน สำหรับผู้มาเรียนรู้ ต้องผ่านการฝึกอบรมขั้นก้าวหน้า มาก่อน หรือ สามารถใช้สายฉีด หัวฉีด สามรถสวมใส่ชุดดับเพลิง และ SCBA ได้เป็นอย่างดี มาก่อน