About Us

PAB Fire 05 Helmet

บริษัท ดี.ดี. ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้ จำกัด

ประกอบธุรกิจการขายสินค้าเพื่อความปลอดภัย การป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยทางบก ทางเรือ ทางอากาศ รวมทั้งการนำเข้าสินค้าและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่ได้มาตรฐานรับรอง และมีคุณภาพสูง

พร้อมเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำด้านความปลอดภัย การวางแผนงานเพื่อความปลอดภัย ระบบความปลอดภัย การทำงานในพื้นที่อับอากาศ และการดับเพลิงที่ทันสมัย

การจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปฏิบัติการกู้ภัยระงับเหตุทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ภายใต้การบริหารงาน โดย คุณฉาดเฉลียว บุนนาค ผู้บริหารที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถด้านเทคนิค ความชำนาญด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะ มีประสบการณ์มามากกว่า 20 ปี

ตลอดระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจ ผู้บริหารมุ่งมั่น เรียนรู้เพิ่มเติมประสบการณ์ และค้นคว้าหาเทคนิคใหม่ ๆ มาพัฒนาองค์กรอย่างสม่ำเสมอ

จากแนวความคิดของผู้บริหาร มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการดับเพลิง และความปลอดภัยไปสู่มาตรฐานสากล ให้สอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัย อีกทั้งยังส่งเสริมการบริการด้านการฝึกอบรมสัมมนาให้มีความรู้เพิ่มพูนทักษะด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ

CFBT-Thailand (International CFBT Fire School)

ศูนย์ฝึกการดับเพลิงภายในอาคาร CFBT- Thailand การฝึกอบรมที่เป็นไปตามแนวทางเดียวกับประเทศสวีเดน แห่งเดียวในประเทศไทย

ศูนย์ฝึกการดับเพลิงภายในอาคาร CFBT-Thailand คือ

ศูนย์ฝึกฯ ตั้งอยู่ที่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ให้บริการจัดฝึกอบรม หลักสูตรCompartment Fire Behavior Training (CFBT) ที่เป็นแห่งเดียวในประเทศไทย

การปฏิบัติงานของนักผจญเพลิงนั้นมีความเสี่ยงสูง การเรียนรู้หลักสูตร CFBT เป็นการฝึกอบรมดับเพลิงภายในอาคาร ให้นักดับเพลิงเรียนรู้เกี่ยวกับพลวัตของไฟที่ใช้งานได้จริง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ ความเข้าใจ และความปลอดภัยของนักดับเพลิงได้อย่างมาก ทักษะสำคัญในการประยุกต์ใช้กลยุทธ์และยุทธวิธีในการดับเพลิง แนวทางฝึกอบรมเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานของประเทศสวีเดน ที่เป็นต้นกำเนิดของหลักสูตร

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญที่ความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านการดับเพลิง ได้ผ่านการอบรมผู้สอนCFBT การสอนที่เข้มข้นและสนุกสนานกับการเรียนรู้ทั้งภาคทฏษฎี การทดลอง และภาคปฏิบััติ โดยมีการเข้าปฏิบัติดับเพลิงจริง ภายในตู้จำลองการฝึกซ้อมที่มีหลากหลากฐานฝึก เพื่อตอบสนองทุกการเรียนรู้และความต้องการเฉพาะของนักดับเพลิงทั้งในและต่างประเทศ

Spread the love
X