หมวดหมู่: หลักสูตรความปลอดภัยอื่นๆ

หลักสูตรความปลอดภัยอื่นๆ

หลากหลายหลักสูตรความปลอดภัยทั่วไป สำหรับการบริการจัดฝึกอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการบริหาร ป้องกัน และจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Showing all 5 results

 • Brand:

  หลักสูตรดับเพลิงขั้นสูง ภาคอุตสาหกรรมทั่วไป
  Advanced Fire Fighting – General Industrial Level 1

  การเกิดเพลิงไหม้ในสถานประกอบการก่อให้เกิดความเสียหายไปจนถึงความสูญเสียที่ลุกลามใหญ่โตได้ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินมากมาย และอาจทำให้สถานประกอบการต้องหยุดการดำเนินกิจการชั่วคราวหรืออาจปิดตัวลงได้ ทำให้มีผลกระทบกับผู้ประกอบกิจการและพนักงาน
  ดังนั้นบริษัท ดี.ดี.ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้ จำกัด ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงอันตรายและผลกระทบต่อความสูญเสีย ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Advanced Fire Fighting – General Industrial Level 1 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการอุปกรณ์ดับเพลิงและสามารถจะที่ตอบโต้ระงับเหตุการณ์เพลิงไหม้ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้ และควบคุมสถานการณ์ BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) การวางแผนในการจัดการเหตุเพลิงไหม้ และการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ฉุกเฉิน หลักสูตรนี้จะเป็นการพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการป้องกันและการจัดการกับเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบการที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้

  Quick View

  หลักสูตรดับเพลิงขั้นสูง ภาคอุตสาหกรรมทั่วไป Advanced Fire Fighting – GL Level 1

  Rated 4.00 out of 5
  (0)
 • Brand:

  หลักสูตรปฐมพยาบาล ตามมาตรฐานสภากาชาดไทย (First Aid)

  ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือผู้ที่ป่วยกะทันหัน จำเป็นต้องได้รับการปฐมพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พ้นจากความพิการหรืออันตรายแก่ชีวิตก่อนนำส่งโรงพยาบาล การปฐมพยาบาลจึงเป็นสิ่งสำคัญ และ จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นโดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เท่าที่มีอยู่ หรือจัดหาได้ในที่เกิดเหตุ

  Quick View

  หลักสูตรปฐมพยาบาล

  Rated 4.00 out of 5
  (0)
 • Brand:

  หลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch Man)

  ผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch Man) นับได้ว่ามีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญอย่างมาก ในการดูแลป้องกันเรื่องอัคคีภัยหรือเพลิงไหม้ ขณะปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการเชื่อม การตัด และการเจียร ที่ก่อให้เกิดประกายไฟที่กระเด็นไป หรืองานตัดแนวท่อ อาจมีแก็สที่ค้างจากในระบบ อาจทำให้เกิดเหตุอัคคีภัยที่อันตรายได้ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นเมื่อทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ

  Quick View

  หลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ

  Rated 4.00 out of 5
  (0)
 • Brand:

  หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 มาตรา 16 ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย

  Quick View

  หลักสูตรความปลอดภัย สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

  Rated 4.00 out of 5
  (0)
 • Brand:

  หลักสูตรกู้ภัยสารเคมี (Hazardous Material Training)

  หลักสูตรที่เน้นสร้างความเข้าใจให้สอดคล้องกับหลักการในการทำงานกับสารเคมีรั่วไหลให้สามารถจัดการได้อย่างปลอดภัย โดยปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้ การบริหารจัดการอย่างปลอดภัย ตลอดจนการใช้งานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ผู้ปฏิบัติงานควรจะทราบ และเป็นการเตรียมพร้อมในการปฏิบัติตามร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายพ.ศ. ๒๕๕๓

  Quick View

  หลักสูตรกู้ภัยสารเคมี

  Rated 4.00 out of 5
  (0)
X