มาตรการป้องกัน

แนะนำควรปฏิบัติของ ศูนย์ฝึกอบรมฯ CFBT-Thailand เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยแบบ New Normal

โดยมีการคัดกรองก่อนเข้า ศูนย์ฝึกการดับเพลิงภายในอาคาร จังหวัดนครนายก ต้องเป็นไปด้วยความรัดกุม
ให้สอดรับกับมาตรการของ ศบค. และท้องที่
พนักงานทุกคน ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2เข็ม 100% และการคัดกรองและตรวจATK กับพนักงานทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติงาน เพื่อให้ปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าอบรมและผู้ปฏิบัติงาน

       มาตรการและข้อปฏิบัติของผู้เข้าพื้นที่ศูนย์ฝึกฯ
1. ศูนย์ฝึกฯ รองรับจำนวนผู้เข้าพื้นที่ร่วมกิจกรรม ไม่เกิน 25 คน
2. ผู้เข้าพื้นที่ศูนย์ฝึกฯ จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างน้อย 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์
3. มีผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย Antigen test kit (ATK) ให้ผลเป็นลบ ไม่เกิน 3 วัน
4. ผู้ฝึกอบรม รวมถึง วิทยากร ครูฝึก และผู้ให้บริการ จะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการฝึกอบรม
ยกเว้น ตอนสวมใส่หน้ากาก SCBA , ตอนรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำ โดยควรงดพูดคุยขณะที่ไม่ได้
สวมหน้ากาก

Spread the love