คุณฉาดเฉลียว บุนนาค
เริ่มจากได้เป็นผู้ช่วยครูฝึกสอนภาคสนามของศูนย์ฝึกดับเพลิงแห่งหนึ่ง และได้มีโอกาสเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ จนต่อมาได้เข้าร่วมกลุ่มกับนักกู้ชีพ  กู้ภัย และได้เรียนหลักสูตรการกู้ภัยฯ ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน จึงได้มีความรู้เพิ่มมาตามลำดับ ได้มีโอกาสไปเรียนรู้หลักสูตรการดับเพลิง และการกู้ภัยต่างๆ จากนานาประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศเยอรมนี และอีกหลายประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป และอเมริกา โดยมีหลักสูตรที่เป็นน่าภาคภูมิใจที่สุดคือหลักสูตรของประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นต้นฉบับของหลักสูตรการดับเพลิงภายในอาคาร และการกู้ภัยต่างๆ และหลักสูตรในประเทศอีกมากมาย อาทิ หลักสูตรการทำงานในที่อับอากาศ หลักสูตรการปฐมพยาบาลเครือข่ายกาชาด หลักสูตรการตอบโต้ และการกู้ภัย อุบัติภัยสารเคมี หลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต้น หลักสูตรการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ หลักสูตรการบริหารจัดการพื้นที่ฉุกเฉิน เป็นต้น

อีกทั้งขณะเดินทางไปต่างประเทศได้มีโอกาสพบ และสัมผัสกับสินค้าที่มีคุณภาพจากนานาประเทศ จวบจนปัจจุบัน และได้รับเป็นตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพหลากหลายประเภท

Spread the love