คอร์สฝึกอบรมที่จะพัฒนาความรู้ด้านพฤติกรรมไฟในอาคาร สร้างโอกาสการเป็น ครูฝึกดับเพลิง CFBT Lvevl 1 หรือผู้นำทีมดับเพลิง การฝึกที่เข้มข้น ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ การฝึกที่เป็นมาตรฐานตามแนวทางหลักสูตรครูCFBTของระดับนานาชาติ

จุดประสงค์
          – เพื่อวิทยากรฝึกอบรมที่มีศักยภาพให้เทียบเทียมกับนานาชาติ
          – เพื่อผู้เข้าฝึกอบรมสามารถที่ต่อยอดความรู้ในหลักสูตรขั้นต่อไปของCFBT
          – เพื่อผู้เข้าฝึกอบรมสามารถที่จะพัฒนาไปเป็นเจ้าหน้าที่หลักของทีมดับเพลิงในสถานประกอบการ
          – ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถวางแผนการเรียนการสอนได้
          – เรียนรู้การใช้เชื้อเพลิงจัดเตรียมตู้ฝึกจำลองสถานการณ์ สำหรับการฝึกดับเพลิง
          – สามารถทำการวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ ก่อนเข้าควบคุมเพลิง ด้วยยุทธศาสตร์และยุทธวิธีต่าง


คุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้เข้ารับการอบรมควรมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ :    
1. อายุ 18 ปี ขึ้นไป
2. ต้องผ่านการฝึกอบรมใน หลักสูตรCFBT- I (ก่อนปี 2021) หรือหลักสูตรCFBT- I  Fire Behavior ปี 2021
3. สามารถใช้ชุดอุปกรณ์ PPE และการใช้ SCBA ได้อย่างชำนาญ
   4. มีความพร้อมสามารถเข้ารับการอบรม มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก
– โรคหัวใจ , โรคความดันโลหิต เป็นต้น – ไม่เป็นโรค ทางเดินหายใจ – ไม่มีความพิการ
5. มีทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

ระยะเวลาในการดำเนินการ กำหนดการจัดฝึกอบรมระยะ 5 วัน วันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564

จำนวนผู้เข้าฝึก 12 ท่าน


คำอ้างอิง
บริษัท ดี.ดี.ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้ จำกัด
Tel: 02-5640945, 02-5339805 – 7
E-mail: sales-1@ddfiretech.comsales-2@ddfiretech.com
LINE: @DDFIRESAFETY

Spread the love