มาตรฐานสากล ที่เกี่ยวข้องกับ การป้องกัน และระงับอัคคีภัย มีอะไรบ้าง?

เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่า เหตุการ เพลิงไหม้ เป็นเหตุการณ์ที่ สร้างความเสียหาย ต่อชีวิต และทรัพย์สิน เป็นอย่างมาก ต่อทั้งผู้ประสบเหตุ ผู้เข้าระงับเหตุ และแม้แต่ผู้ที่อาศัย อยู่ใกล้เคียง ถือว่าเพลิงไหม้ นั้นสร้างผลกระทบ เป็นวงกว้าง โดยแต่ละประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญ ก็ได้ออกกฏหมาย และ กำหนดมาตรการ ต่างๆ ออกมาเพื่อป้องกัน ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นจาก เหตุเพลิงไหม้ ให้ประชนชนปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด

และเพื่อ การป้องกัน และระงับเหตุ อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีหน่วยงาน และสถาบันต่างๆได้ทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับเพลิงไหม้ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การป้องกัน และเข้าระงับเหตุ จากการศึกษานั้นจึงถอดออกมาเป็นบทสุป และออกข้อกำหนด เป็นมาตรฐานต่างๆ ที่หน่วยงาย สหภาพ หรือประเทศต่างๆ ให้การยอมรับ เป็นหน้าที่ที่ผู้ผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้อง จะต้องผลิต และส่งให้ห้องปฏิบัติการ ที่ได้รับการยอมรับ ทำการทดสอบ ให้ได้ตรงตาม มาตรฐาน ที่แต่ละภูมิภาพ ประเทศ หรือสหภาพต่างๆ เลือกใช้ กำหนด เป็นมาตรฐาน นั่นก็เพื่อ ความปลอดภัย และทำให้สามารถนำออกจำหน่ายในแต่ละพื้นที่นั้นได้

มาตรฐาน ที่ทั่วโลกเลือกใช้นั้นมีมากมาย แต่ขอหยิบยกมาเฉพาะที่นิยมในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะ ประเทศไทย นั้นมักจะอ้างอิงถึงบาง มาตรฐาน ดังนี้

NFPA [ National Fire Protection Association ]

สมาคมป้องกันเพลิงไหม้แห่งชาติ เป็น องค์กรนานาชาติ ที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ เพลิงไหม้โดยเฉพาะ โดยภารกิจของหน่วยงาน NFPA คือการลดภาระ ลดอันตราย และความเสี่ยงที่เกิดจาก เพลิงไหม้ ที่สร้างความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน ของคนทั่วโลก มีสมาชิกที่เข้าร่วมมากกว่า 81,100 ราย และมีองค์กรการค้าแห่งชาติ และองค์กรผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมอีกมากกว่า 80 แห่ง

NFPA ได้ออกมาตรฐาน จำนวน 300 รายการ โดยเป็น มาตรฐาน กำหนดเกี่ยวกับ ทั้งสิ่งก่อสร้าง กระบวนการ ขั้นตอน ไฟฟ้า ความปลอดภัย ของเหลวไวไฟ ของเหลวติดไฟ อุปกรณ์ระงับเหตุเพลิงไหม้ต่างๆ ซึ่งมาตรฐาน NFPA นั้นได้รับการยอมรับ และนำไปใช้กันอย่างแพร่ในหลายพื้นที่ ทั่วโลก

EN [ European Standard หรือ CEN ]

เป็นมาตรฐาน ที่หลายๆ ประเทศใน ยุโรป รวมตัวกันจัดตั้งคณะกรรมการ และหน่วยงานศึกษาวิจัยเพื่อ กำหนดมาตรฐาน ของอุปกรณ์เพื่อ ความปลอดภัย ชุดดับเพลิง เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมไปถึงสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเป็น มาตรฐาน บังคับที่ ผู้ผลิต จะต้องทำผลิต และทดสอบให้สินค้าเป็นไปตามมาตรฐาน ที่สมาคม กำหนด เพื่อทำ การค้า กับทุกประเทศใน สหภาพยุโรป ซึ่งในทวีปเอเชียเองก็ยังนิยมนำมาตรฐาน EN นี้มากำหนดเป็น มาตรฐาน กันอย่างแพร่หลาย

ANSI [ American Engineering Standards Committee ]

สถาบันมาตรฐาน อเมริกัน เป็นองค์กรอิสระ ที่ไม่มุ่งแสวงผลกำไร ได้รับ การสนับสนุนจาก อเมริกา มี ภาระกิจ ในการเพิ่มคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ความปลอดภัย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้า ในตลาดโลกของ อเมริกา ก่อตั้งโดยคณะกรรมการ มาตรฐาน วิศกรรม อเมริกัน โดยมาตรฐาน ANSI นี้ได้รับความนิยม นำใช้ กำหนดมาตรฐาน อย่างแพร่หลายใน ประเทศต่างๆ ทั่วโลกอีกด้วย

SEI [ Safety Equipment Institute ]

สถาบันศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร มีห้องทดสอบด้วยโปรแกรม การทดสอบพิเศษ และให้การรับรองอุปกรณ์ด้าน ความปลอดภัย โดยโปรแกรมการทดสอบ และรับรองนั้นจะได้รับมอบอำนาจจาก สถาบันมาตรฐาน แห่งชาติอเมริกัน ANSI ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO Guide 6

สินค้าที่ทำการ ทดสอบ รับรอง และตรวจประกันจาก SEI นั้นจะมาจากผู้ผลิต โดยจะทำทดสอบมาตรฐานอิสระ ให้สอดคล้องกับ มาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้นๆ SEI จะรับรอง และให้สิทธิ์ในการใช้ ตราสัญลักษณ์ ได้ต่อเมื่อ SEI ได้ทำการทดสอบในห้องทดลอง และผ่านการ ตรวจประเมินให้สอดคล้องกับมาตรฐานแล้ว และ SEI ได้พิจารณาแล้วว่า ผู้ผลิต ได้ผ่านข้อกำหนดของการรับประกันคุณภาพของ SEI แล้ว นั่นหมายความว่า ผู้ผลิต มีความรับผิดชอบ และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ

 

FM Global [ Factory Mutual Global ]

เป็นมาตรฐาน ใน เชิงพาณิชย์ การประกันภัยอุตสาหกรรม และการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ที่ใหญ่ที่สุด มาตรฐาน หนึ่ง ซึ่งเป็น มาตรฐาน ที่บ่งชี้ว่าอุตสาหกรรมนั้นๆ ได้มีการ จัดการบริหารความเสี่ยง ผ่านสินค้านั้น และ ผู้ผลิต ที่ได้รับการรับรองนี้จะมุ่งสนับสนุน ให้ความสำคัญด้านการ ป้องกันอันตราย ความเสียหาย และเน้นเรื่อง ความปลอดภัย เป็นหลัก สินค้า หรือธุรกิจที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก FM ได้จะต้องมีงานวิจัย และมี การทดสอบ สนับสนุนอย่างเข้มข้น

ASTM [American Society for Testing and Materials International]

เป็นองค์กรอิสระ ที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เดิมที ASTM จะรู้จักกันนามของสมาคมการทดสอบ และวัสดุอเมริกัน หรือ American Society for Testing and Materials ซึ่งเป็น องค์กร ที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่ม นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกร ตัวแทนผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ใช้ รัฐบาล และสถาบันการศึกษา ที่ร่วมกัน ศึกษาค้นคว้า และวิจัยในการ กำหนดมาตรฐานสินค้า ต่างๆ ให้มี คุณภาพ ทั้งยังนำออก เผยแพร่ข้อมูล เพื่อการพัฒนา มาตรฐาน ของวัสดุ สินค้า ระบบสู่สังคมภายนอกด้วย

ปัจจุบัน ASTM ได้ กำหนดมาตรฐาน ASTM มากกว่า 12,000 มาตรฐาน ซึ่งจะเกี่ยวกับสินค้าอุปโภค บริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ ด้านความปลอดภัย ระบบ การก่อสร้าง ต่างๆ มากมาย และก็เป็น มาตรฐาน คุณภาพ อีกมาตรฐานหนึ่งที่ ผู้ผลิต นำมาใช้ตั้งต้นในการ กำหนดมาตรฐาน ในการผลิตสินค้า ทั้งยังถูกนำมาใช้ กำหนดมาตรฐาน สินค้า สำหรับผู้ใช้ทั่วโลกด้วย

[/ vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row]

Spread the love