ประกาศกรมสวัสดิการฯ เกี่ยวกับหลักการ การอบรม ที่อับอากาศ ใหม่ ปี 2564

ประเด็นที่น่าสนใจ เร่งด่วน

1. การฝึกอบรมทบทวน ให้นายจ้างจัดฝึกอบรมทบทวนการปฎิบัติ แก่ ผู้ปฎิบัติงานใหม่ ผู้เคย ผ่านการอบมาแล้ว ซึ่งเข้าทำงาน ในสถานประกอบใหม่ ให้ฝึกอบรมภาคปฎิบัติใหม่ ก่อนเข้าปฎิบัติงาน
2. ให้นายจ้าง จัดให้มีการฝึกอบรมทบทวน การทำงานที่อับอากาศ แก่พนักงาน ทุกคนที่ผ่านการฝึกอบรม มา ที่ซึ่งใบประกาศนียบัตร มีอายุ เกิน 5 ปีขึ้นไป ต้องอบรมอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ไม่เกิน 90 วันหลังประกาศกรมฯ มีผลบังคับใช้ หลังวันที่ 10 เมษายน 2564 นี้ และ ที่จะครบ 5ปี ต้องอบรม ล่วงหน้า ก่อนใบประกาศนียบัตร จะหมดลง 30 วัน ทั้งนี้ หลังวันที่ 10 เมษายน 2564 ไม่เกิน 30วัน
****ใบประกาศนียบัตร จะใช้ไม่ได้ หากนายจ้างไม่ดำเนินการ ตามข้อ 2 นี้ (ต้องเรียนใหม่)****
คุณสมบัติ ผู้อบรม
1. เป็นผู้ที่ ต้องผ่านการอบรม การดับเพลิงขั้นต้น มีสำเนาใบประกาศนียบัตร รับรอง
2. เป็นผู้ที่ ต้องทุกมี ใบรับรองสุขภาพของแพทย์ ที่ไม่เป็นอุปสรรค ต่อการฝึกอบรม ทั้งนี้ ให้อ้างอิงจากการตรวจสุขภาพประจำปี และ ใบรับรองแพทย์ในช่วงก่อนการฝึกอบรม
3. เป็นผู้ที่ ผ่านการฝึกอบรม การทำงานที่อับอากาศมาก่อน เกิน 5 ปี หรือจะครบกำหนด 5 ปี

ทางบริษัทฯ ไม่ได้เป็น ผู้ให้การฝึกอบรม ในมาตรตรา 11 แต่ ทางบริษัท มีวิทยากร ที่อับอากาศ ตามประกาศกรมฯ ข้อที่ 4 ซึ่ง บริษัทฯพร้อมที่จะให้บริการ

หลักสูตร อบรมทบทวน การทำงานที่อับอากาศ 3 ชั่วโมง โดย ***นายจ้างเป็นผู้จัด***
1. นายจ้าง แจ้งการฝึก โดย ทางวิทยากร จะส่งแบบร่างการ แจ้งการฝึกให้
2. นายจ้าง จัดให้ลูกจ้าง 30 คน /1 ห้อง /1 วิทยากร /3 ชั่วโมง *** พร้อมเอกสารการฝึกอบรม สำหรับผู้อบรม ทุกท่าน***
3. มีการทำผล การทดสอบความรู้ก่อนการอบรม และหลักการฝึกอบรม
4. มีการทำแบบรายงานให้กับ นายจ้าง หลังฝึกอบรม
5. จัดทำใบประกาศนียบัตร ให้หลังจากฝึกอบรม

ราคา รุ่นละ 9500บาท ไม่รวมภาษี ไม่เกิน 30 คน
หน่วยงานใด สนใจ รีบ ติดต่อ 02 533 9805
บริษัท ดี.ดี.ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้ จำกัด

Spread the love